รายงานแบบสำรวจข้อมูลสถานศึกษาที่มีข้าราชการครูสอนหลายชั้นเรียน(ในเวลาเดียวกัน)
ที่
ชื่อโรงเรียน
เลขที่
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
ตามเกณฑ์
ปัจจุบัน
สอนหลายชั้น
1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ 21
2
0
2
บ้านหนองเข็ง 3 บ้านหนองเข็ง หอคำ บึงกาฬ
2
2
2
3
บ้านโป่งเปือย 4 โนนสีทอง โป่งเปือย บึงกาฬ
24
16
7
4
ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ 1 โนนสมบูรณ์ โนนสมบูรณ์ บึงกาฬ
24
24
0
5
บ้านโคกสะอาด 4 โคกสะอาด หอคำ บึงกาฬ
16
16
0
6
บ้านเหล่าถาวร 6 บ้านเหล่าถาวร วิศิษฐ์ บึงกาฬ
9
8
0
7
บ้านโนนจำปา 6 โนนจำปา โนนสมบูรณ์ บึงกาฬ
5
4
4
8
บ้านท่าโพธิ์ 6 บ้านท่าโพธิ์ บึงกาฬ บึงกาฬ
5
6
2
9
บ้านนาต้อง 6 นาต้อง ชัยพร บึงกาฬ
17
13
0
10
อนุบาลวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 7 วิศิษฐ์ วิศิษฐ์ บึงกาฬ
57
42
0
11
บ้านโนนยาง 5 โนนยาง หอคำ บึงกาฬ
4
4
4
12
บ้านสะง้อ 2 บ้านสะง้อ หอคำ บึงกาฬ
3
2
3
13
บ้านนาป่าน 4 บ้านนาป่าน วิศิษฐ์ บึงกาฬ
6
3
14
บ้านโนนวังเยี่ยม 6 บ้านโนนวังเยี่ยม โคกก่อง บึงกาฬ
4
4
4
15
บ้านท่าไคร้ 5 บ้านท่าไคร้ บึงกาฬ บึงกาฬ
3
4
4
16
บ้านท่าอินทร์แปลง 9 ท่าอินทร์แปลง โคกก่อง บึงกาฬ
4
4
4
17
บ้านสรรเสริญ 9 บ้านสรรเสริญ หนองเลิง บึงกาฬ
5
4
4
18
บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 1 โคกก่อง โคกก่อง บึงกาฬ
23
18
0
19
แก่งอาฮง 3 บ้านอาฮง ไคสี บึงกาฬ
5
6
2
20
บ้านห้วยเซือมเหนือ 9 บ้านโนนแพง ไคสี บึงกาฬ
7
7
7
21
บ้านไคสี 6 ศิริพร ไคสี บึงกาฬ
6
6
3
22
บ้านห้วยสามยอดเทวกุล 6 บ้านห้วยสามยอด โป่งเปือย บึงกาฬ
5
5
2
23
บ้านดอนแก้ว 5 ดอนแก้ว คำนาดี บึงกาฬ
6
5
5
24
บ้านโนนสา 2 โนนสา โคกก่อง บึงกาฬ
5
6
3
25
บ้านนาเจริญวิทยา 4 ห้วยเรือใหญ่ คำนาดี บึงกาฬ
6
5
5
26
บ้านโคกสวาง 6 โคกสวาง นาสวรรค์ บึงกาฬ
9
8
0
27
บ้านบึงกาฬ 3 บึงกาฬใต้ บึงกาฬ บึงกาฬ
19
17
0
28
บ้านสุขสำราญ 2 สุขสำราญ หนองเลิง บึงกาฬ
5
4
2
29
บ้านแสนสำราญ 10 แสนสำราญ บึงกาฬ บึงกาฬ
5
5
2
30
บ้านคำสมบูรณ์ 4 บ้านคำสมบูรณ์ บึงโขงหลง บึงโขงหลง
6
6
5
31
อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย 3 บ้านโพธิ์หมากแข้ง โพธิ์หมากแข้ง บึงโขงหลง
20
18
0
32
บ้านเหล่าหมากผาง 6 บ้านเหล่าหมากผาง ท่าดอกคำ บึงโขงหลง
2
2
33
บ้านนาอ่าง 5 บ้านนาอ่าง โพธิ์หมากแข้ง บึงโขงหลง
15
12
0
34
บ้านท่าสีไค 1 บ้านดงสรวง ดงบัง บึงโขงหลง
13
13
0
35
บ้านดงชมภู 1 บ้านดงชมภู โพธิ์หมากแข้ง บึงโขงหลง
10
0
36
บ้านดงบัง 7 บ้านดงเรือ ดงบัง บึงโขงหลง
18
18
0
37
โนนสาสวรรค์ 3 บ้านโนนสา ท่าดอกคำ บึงโขงหลง
ุ6
1
38
บ้านโสกโพธิ์โสกพอก 5 บ้านโสกโพธิ์ บึงโขงหลง บึงโขงหลง
2
1
1
39
บ้านท่าไร่ไทยเจริญ 3 บ้านไทยเจริญ ท่าดอกคำ บึงโขงหลง
16
14
0
40
บ้านดอนแพง 11 บ้านดอนแพง บุ่งคล้า บุ่งคล้า
3
3
3
41
อนุบาลบุ่งคล้า 3 บุ่งคล้า บุ่งคล้า บุ่งคล้า
11
11
0
42
ประวิตร (หนองบ่อ) 7 หนองบ่อ โคกกว้าง บุ่งคล้า
4
4
4
43
บ้านหนองเดิ่นทุ่ง 1 บ้านหนองเดิ่นทุ่ง หนองเดิ่น บุ่งคล้า
2
1
1
44
บ้านหนองเดิ่นท่า 3 บ้านหนองเดิ่นท่า หนองเดิ่น บุ่งคล้า
5
5
4
45
บ้านนาจาน 3 บ้านนาจาน บุ่งคล้า บุ่งคล้า
3
3
3
46
บ้านหาดแฮ่ 1 บ้านหาดแฮ่ โคกกว้าง บุ่งคล้า
5
5
5
47
บ้านโสกบง 5 บ้านโสกบง ปากคาด ปากคาด
5
4
4
48
อนุบาลปากคาด 4 ปากคาดวิทยา ปากคาด ปากคาด
27
27
0
49
บ้านหนองบัว 2 บ้านหนองบัว ปากคาด ปากคาด
4
5
4
50
บ้านพรสวรรค์ 8 บ้านพรสวรรค์ ปากคาด ปากคาด
4
4
2
51
ชุมชนสมสนุก 3 บ้านโนนถวัลย์ สมสนุก ปากคาด
12
11
0
52
สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 7 บ้านหนองแวงใน สมสนุก ปากคาด
13
13
8
53
บ้านต้าย 4 บ้านต้าย ปากคาด ปากคาด
3
3
3
54
บ้านไร่โนนสำราญ 2 โนนสำราญ นาดง ปากคาด
8
1
55
บ้านดาลบังบด 7 บ้านดาลบังบด ปากคาด ปากคาด
6
6
1
56
บ้านปรารถนาดี 2 บ้านปรารถนาดี ป่าแฝก พรเจริญ
6
6
3
57
บ้านท่าศรีชมชื่น 1 ศรีประมวล หนองหัวช้าง พรเจริญ
10
9
0
58
สันติสุขเจริญราษฎร์ 10 สันติสุข ดอนหญ้านาง พรเจริญ
5
6
2
59
บ้านโนน 6 บ้านโนน ศรีชมภู พรเจริญ
4
4
4
60
บ้านหนองบัวน้อย 11 บ้านหนองบัวน้อย ศรีชมภู พรเจริญ
4
3
61
อนุบาลพรเจริญ 1 บ้านพรเจริญ พรเจริญ พรเจริญ
44
35
0
62
ชุมชนบ้านโคกอุดม 3 อุดมสุข พรเจริญ พรเจริญ
28
25
0
63
บ้านเหล่าใหญ่ 9 บ้านโชคชัย ศรีสำราญ พรเจริญ
5
5
3
64
บ้านหนองจิก 4 บ้านหนองจิก นาสะแบง ศรีวิไล
4
4
4
65
บ้านนาทราย 5 บ้านนาทรายสามัคคี นาสิงห์ ศรีวิไล
19
19
0
66
บ้านคำไชยวาล 9 บ้านคำไชยวาล นาแสง ศรีวิไล
3
3
3
67
อนุบาลศรีวิไล 4 บ้านศรีวิไล ศรีวิไล ศรีวิไล
39
31
0
68
บ้านชุมภูพรโสกก่าม 3 บ้านชุมภูพร ชุมภูพร ศรีวิไล
4
5
5
69
บ้านโนนม่วง 5 บ้านโนนม่วง ชุมภูพร ศรีวิไล
4
4
4
70
อนุบาลเซกา 8 บ้านเซกากลาง เซกา เซกา
40
39
8
71
บ้านท่ากกต้อง 4 บ้านท่ากกต้อง ท่ากกแดง เซกา
11
10
0
72
บ้านโคกบริการสันกำแพง 2 บ้านสันกำแพง ซาง เซกา
4
4
73
บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 7 บ้านโชคชัย ป่งไฮ เซกา
27
27
0
74
บ้านหนองบัวแดง 10 บ้านหนองบัวแดง ท่ากกแดง เซกา
4
4
4
75
ชุมชนบ้านซาง 6 บ้านซาง ซาง เซกา
27
27
0
76
บ้านซ่อมกอก 17 บ้านซ่อมกอก ซาง เซกา
12
10
0
77
บ้านตาลเดี่ยว 6 บ้านตาลเดี่ยว ท่าสะอาด เซกา
5
5
3
78
บ้านห้วยคอม 4 บ้านห้วยคอม เซกา เซกา
2
4
3
79
บ้านห้วยเรือ 6 ห้วยเรือ เซกา เซกา
3
2
2
80
บ้านท่ากกแดง 4 บ้านท่ากกแดง ท่ากกแดง เซกา
3
4
4
81
บ้านดอนเสียด 13 บ้านดอนเสียด บ้านต้อง เซกา
17
17
0
82
บ้านทรัพย์วังทอง 10 บ้านทรัพย์วังทอง เซกา เซกา
5
4
83
บ้านโสกก่ามนาตาไก้ 6 บ้านหนองปลาดุก โสกก่าม เซกา
15
12
0
84
บ้านท่าสำราญ 9 บ้านท่าสำราญ ซาง เซกา
11
11
0
85
บ้านเหล่าคาม 2 บ้านเหล่าคาม น้ำจั้น เซกา
11
9
0
86
บ้านโพธิ์น้อยหนองสิม 5 บ้านหนองสิมพัฒนา ท่ากกแดง เซกา
4
6
1
87
บ้านหนองจิก(เซกา) 6 บ้านหนองจิก หนองทุ่ม เซกา
6
6
0
88
บ้านโนนเหมือดแอ่ 12 บ้านโนนเหมือดแอ่ เซกา เซกา
4
3
3
89
บ้านใหม่สามัคคี 4 บ้านใหม่สามัคคี ท่าสะอาด เซกา
4
90
ท่าไร่วิทยา 8 บ้านท่าไร่ ป่งไฮ เซกา
6
7
1
91
บ้านทุ่งทรายจก 3 บ้านทุ่งทรายจก บ้านต้อง เซกา
10
8
0
92
บ้านหัวแฮต 11 บ้านหัวแฮต ท่าสะอาด เซกา
14
16
0
93
บ้านหนองพันทา 11 พัฒนาพร หนองพันทา โซ่พิสัย
8
10
0
94
บ้านหนองแวงประชาสรรค์ 8 บ้านหนองแวงประชาสรรค์ ศรีชมภู โซ่พิสัย
3
3
3
95
บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง 9 บ้านโนนเค็ง คำแก้ว โซ่พิสัย
0
96
บ้านหนองแวง 2 บ้านหนองแวง ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย
4
4
3
97
บ้านสามหนอง 17 บ้านท่าคำมิด บัวตูม โซ่พิสัย
0
98
บ้านคำแวง 8 บ้านคำแวง คำแก้ว โซ่พิสัย
5
1
99
บ้านแสงอรุณ 7 บ้านแสงอรุณ ศรีชมภู โซ่พิสัย
6
5
1
100
บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ 2 โนนสะแบง คำแก้ว โซ่พิสัย
8
7
1
101
บ้านโนนประเสริฐ 5 บ้านโนนประเสริฐ ศรีชมภู โซ่พิสัย
3
3
3
102
บ้านห้วยทราย 8 บ้านห้วยทราย โซ่ โซ่พิสัย
11
11
0
103
สังวาลย์วิทย์ 1 4 บ้านห้วยสะอาด ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย
19
17
0
104
บ้านคำแก้วโนนสามัคคี 12 บ้านโนนสามัคคี คำแก้ว โซ่พิสัย
11
8
0
105
บ้านไทรงามโนนภูดิน 6 บ้านโนนภูดิน โซ่ โซ่พิสัย
13
10
0
106
บ้านหนองโดดอนเสียด 6 บ้านหนองโด คำแก้ว โซ่พิสัย
16
16
0
107
บ้านโคกสะอาด(โซ่พิสัย) 7 บ้านโคกสะอาด โซ่ โซ่พิสัย
5
4
2
108
บ้านห้วยลึก(โซ่พิสัย) 2 บ้านห้วยลึก หนองพันทา โซ่พิสัย
11
10
3
109
บ้านซำบอน 6 บ้านซำบอน เหล่าทอง โซ่พิสัย
3
3
3
110
บ้านคลองทิพย์ 2 บ้านคลองทิพย์ เหล่าทอง โซ่พิสัย
3
3
3
111
บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม 1 บ้านนางวงสุ่ม คำแก้ว โซ่พิสัย
9
9
0
112
อนุบาลโซ่พิสัย 1 บ้านโซ่ โซ่ โซ่พิสัย
70
37
15
113
บ้านนาขาม(โซ่พิสัย) 1 บ้านนาขาม ศรีชมภู โซ่พิสัย
23
22
0
114
บ้านนาเหว่อโนนอุดม 2 บ้านนาเหว่อ บัวตูม โซ่พิสัย
19
19
0
115
บ้านเหล่าทองหลาง 4 บ้านเหล่าทอง เหล่าทอง โซ่พิสัย
20
18
0
116
บ้านท่าคำรวม 5 บ้านท่าคำรวม บัวตูม โซ่พิสัย
6
5
0